BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (Không thương mại dịch vụ)

Home / Cẩm nang / Bảng giá đất / BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (Không thương mại dịch vụ)

PHỤ LỤC B

BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông)

 

BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ (Không thương mại dịch vụ)
STT Loại đất Hệ số so với giá đất ở cùng vị trí
1 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại khu vực Đô thị 0,6
2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại khu vực Nông thôn 0,6
STT Loại đất Hệ số so với giá đất ở cùng vị trí
1 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là đất thương mại dịch vụ tại khu vực Đô thị 0,8
2 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp là đất thương mại dịch vụ tại khu vực Nông thôn 0,8
0945.376.966
0945.376.966